Parwanto, M. (2020). Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19. Jurnal Biomedika Dan Kesehatan, 3(1), 1–2. https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2