Muharaam, J. W. and Samara, D. (2022) “ English”, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 5(3). doi: 10.18051/JBiomedKes.2022.v5.136-143.